Школски одбор

 • Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте;
 • Доноси школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о његовом остваривању;
 • Доноси финансијски план школе;
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџетa Републике;
 • Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • Расписује конкурс и бира директора;
 • Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада;
 • Развија системе награђивања за успешан рад;
 • Одлучује о жалби односно приговору на решење директора;
 • Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Чланови школског одбора у школској 2018/19.години су:                                             

Представници јединице локалне самоуправе

 1. Милан Никић
 2. Ружа Џамбас
 3. Јован Влашки

Представници запослених

 1. Јасна Радановић
 2. Слађана Стојсављевић
 3. Снежана Рошуљ

Представници родитеља

 1. Александра Личина
 2. Биљана Галић
 3.  Анита Губич