Правдање ученичких изостанака

Ако ученик изостане са наставе најмање 1 радни дан или дуже, родитељ је дужан да најдаље у року од 48 сати обавести одељенског старешину о разлозима изостајања.

Ако родитељ не обавести Школу о томе, одељенски старешина ће одмах контактирати родитеља, односно старатеља ученика.

Изостајање са наставе правда се лекарским оправдањем.

Изузетно, изостајање до 3 наставна дана у школској години родитељ или старатељ може лично да оправда без лекарског оправдања, у писаној форми, при чему не може да се правда више од два узастопна дана.

У току полугодишта одељенски старешина може ученику да оправда један дан уз сагласност родитеља.

Изостајање са наставе ученика ради учешћа у различитим видовима спортских , културних или научних активности (радионица,семинара, културно-уметничких манифестација, као и ради спортских обавеза ученика-припрема за такмичење или такмичење, али не и трениг, до три дана правда одељенски старешина уз писану молбу родитеља који уз молбу прилаже и оправдање клуба или друштва које ангажује ученика. Преко три дана, уз исту документацију, изостајање правда директор школе.

Директор школе може ученика оправдано пустити са наставе до 10 наставних дана ради породичних обавеза ученика у земљи или иностранству, а на основу писане молбе коју подноси родитељ (старатељ).О молби родитеља ученика одлучује директор након прибављеног мишљења одељенског старешине.

Одсуство ученика са наставе дуже од 10 дана одобрава Наставничко веће, на писану молбу родитеља (старатеља) и уз подношење докумената који потврђују разлоге одсуства.

Оправдања за изостајање са наставе одељенском старешини доноси родитељ или старатељ.

Изузетно, родитељ (старатељ) уколико је спречен да дође у Школу и да донесе оправдање, телефоном ће обавестити одељенског старешину, а ученик у том случају може да преда оправдање.

Изостанке ученика родитељи (старатељи) су дужни да оправдају у року од 7 (седам) дана од дана повратка на наставу.

Изостанци који се у том року не оправдају одељенски старешина је дужан да евидентира као неоправдане изостанке.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе и лажно представљање представља повреду обавезе ученика.