Самовредновање

Постоје две врсте евалуације. То су:

  • ЕКСТЕРНА (СПОЉАШЊА): врши је онај ко не припада систему који се вреднује,односно евалуира.То су особе, тимови или институције ван школе.
  • ИНТЕРНА (УНУТРАШЊА): врши је онај ко припада систему који се евалуира. То је самовредновање. Оно врше управо они који учествују у школском животу и који су највише заинтересовани за његово унапређење: ученици, родитељи, наставно и ненаставно особље.

Самовредновање је, у најширем смислу, вредновање себе и сопствених квалитета. Оно се спроводи у циљу унапређивања рада школе. Увођењем самовредновања школа прихвата одговорност за свој рад и има могућност да о томе доноси закључке, за разлику од некадашње праксе која је подразумевала само спољашњи надзор. Кроз овај процес школагради визију и планразвоја. Као резултат самовредновања наставју акциони планови и добија се основа за развојно планирање.

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ – 2023.