Активи и тимови у школи за школску 2021/2022. годину

Стручно веће за српски језик:

Весна Пејин – председник
Јасмина Пешић-Петаков
Јелена Влашки-Радосављев
Наташа Живанчев

Стручно веће за математику:

Александра Колак – председник
Јасна Бењоцки
Миливој Јелин
Мирјана Радишић

Стручно веће за страни језик

Ана Ђуричић – председник
Јелена Ћурувија
Милена Субић
Момир Кузмић
Јасминка Бакић
Зоран Боздић
Горан Грујић

Стручно веће природних наука:

Ана Радишић – председник
Ивана Бајагић  Станојковић
Бранислава Костић
Оливера Боздић
Миливој Јелин

Стручно веће историје и географије:

Сава Поповић – председник
Гордана Шаркић
Горан Драшковић
Марија Ивковић

Стручно веће музичке и ликовне културе:

Светлана Ђурђевић – председник
Иван Ковачевић
Светлана Грујић
Дубравка Буркерт
Добро Марић

Стручно веће информатике и технике:

Александра Белегишан – председник
Јелена Петров
Александра Колак
Ана Радишић
Миливој Јелин

Стручно веће за физичко васпитање

Гордана Буљин – председник
Дејан Куља
Слободан Мазалица

Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање:

Жељан Субић – председник
Јованка Зубовић
Далиборка Рис
Предраг Хрубик
Фрањо Лулић

Стручно веће првог разреда:

Слађана Петровић-Бошњак – председник
Јелена Бојовић
Марица Секулић
Вјера Гавранић
Александар Николин

Стручно веће другог разреда:

Љубица Стојков – председник
Биљана Трнинић
Наташа Вучан
Светлана Лозанов
Оливера Топар

Стручно веће трећег разреда:

Мирослава Цветковић – председник
Зорица Никић
Снежана Рошуљ
Оливера Момиров
Љубица Сткојков

Стручно веће четвртог разреда:

Мирослава Цветковић – председник
Анђелка Болманац
Оливера Хорват
Бранислав Бркић
Дејана Станковић

Стручно веће петог разреда:

Наташа Живанчев – председник
Мирјана Радишић
Александра Колак
Ана Радишић

Стручно веће шестог разреда:

Весна Пејин – председник
Јованка Зубовић
Јелена Влашки-Радосављев
Јасна Бењоцки
Јасмина Пешић-Петаков

Стручно веће седмог разреда:

Горан Драшковић – председник
Гордана Шаркић
Сава Поповић
Далиборка Рис

Стручно веће осмог разреда:

Светлана Грујић – председник
Милена Субић
Гордана Буљин
Бранислава Костић

Актив за развој школског програма:

Дејана Станковић, наставник разредне наставе – председник
Иван Ковачевић, наставник музичке културе
Јасна Бењоцки, наставник математике
Оливера Момиров, наставник разредне наставе
Мирјана Радишић, наставник математике
Мрослава Цветковић, наставник разредне наставе
Далиборка Рис, стручни сарадник – психолог
Оливера Топар, наставник разредне наставе
Наташа Живанчев, наставник српског језика

Актив за развојно планирање:

Жељан Субић – председник
Јелена Ћурувија
Слађана Петровић-Бошњак
Весна Балог
Оливера Боздић
Зорица Никић
Зоран Боздић
Јованка Зубовић
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник локалне самоуправе

Тим за инклузивно образовање:

Јованка Зубовић – координатор
Далиборка Рис
Владислаба Дукић, дефектолог
Анђелка Болманац
Светлана Лозанов
Бранислав Бркић
Слађана Петровић-Бошњак
Наташа Живанчев

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Далиборка Рис-координатор
Петар Којић
Надежда Стојановић
Гордана Буљин
Гордана Шаркић
Зорица Никић
Јасминка Бакић
Светлана Ђуђевић
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник Школског одбора из реда лок самоуправе

 Тим за професионалну орјентацију:   

Јелена Влашки-Радосављев – коордиинатор
Наташа Живанчев
Далиборка Рис
Светлана Ђурђевић
Јованка Зубовић
Александра Белегишан
Милена Субић

Тим за стручно усавршавање:

Снежана Рошуљ – координатор
Вјера Гавранић
Оливера Момиров
Гордана Шаркић
Биљана Трнинић
Јованка Зубовић

Тим за уређење школског простора:

 Оливера Момиров – координатор
Биљана Трнинић
Наташа Вучан
Анђелка Болманац
Оливера Боздић
Дејана Станковић

Тим за заштиту животне средине:

Оливера Боздић – координатор
Вјера Гавранић
Светлана Лозанов
Гордана Шаркић
Далиборка Рис
Наташа Вучан
Бранислав  Бркић
Љубица Стојков
Горан Драшковић

Дечији савез: Слађана Петровић-Бошњак

Тим за самовредновање:

Јованка Зубовић – координатор 
Наташа Вучан
Гордана Буљин
Јелена Влашки Радосављев
Оливера Хорват
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник Школског одбора из реда лок самоуправе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

Горан Драшковић – координатор
Иван Ковачевић
Биљана Трнинић
Светлана Грујић

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

Милена Субић – координатор
Зорица Никић
Бранислав Бркић
Момир Кузмић
Александра Колак

Педагошки колегијум:

Директор, помоћник директора, педагог, психолог
Председник Стручног већа за први разред
Председник Стручног веће за други разред
Председник Стручног већа за трећи разред
Председник Стручног већа за четврти разред
Председник Стручног већа за пети разред
Председник Стручног већа за шести разред
Председник Стручног већа за седми разред
Председник Стручног већа за осми разред
Председник Стручног већа за српски језик
Председник Стручног већа за стране језике
Председник Стручног већа за математику
Предесдник Стручног већа за природне науке
Председник Стручног већа за информатику и технику
Председник Стручног већа за фичко васпитање
Председник Стручног већа за музичку и ликопвну културу
Председник Стручног већа за историју и географију
Председник Стручног већа за грађанско васпитање и веронауку
Председник Актива за развојно планирање
Преседник Актива за развој школског програма
Координатор тима за инкузивно образовање и тима за самовредновање
Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања                                                                                Координатор тима за професионалну оријентацију
Координатор тима за уређење школског простора и тима за заштиту животне средине
Координатор тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Координатор тима за стручно усавршавање