Активи и тимови у школи за школску 2022/2023. годину

Стручно веће за српски језик:

 • Јасмина Пешић-Петаков  председник
 • Весна Пејин
 • Јелена Влашки-Радосављев
 • Наташа Живанчев

Стручно веће за математику:

 • Мирјана Радишић – председник
 • Јасна Бењоцки
 • Миливој Јелин
 • Александра Колак

Стручно веће за страни језик:

 • Кузмић Момир  председник
 • Јелена Ћурувија
 • Милена Субић
 • Ана Ђуричић
 • Јасминка Бакић
 • Зоран Боздић
 • Горан Грујић
 • Чила Варга

Стручно веће природних наука:

 • Бранислава Костић  председник
 • Ивана Бајагић Станојковић
 • Ана Радишић
 • Оливера Боздић
 • Миливој Јелин

Стручно веће историје и географије:

 • Горан Драшковић – председник
 • Гордана Шаркић
 • Сава Поповић
 • Марија Ивковић

Стручно веће музичке и ликовне културе:

 • Светлана Ђурђевић  председник
 • Иван Ковачевић
 • Светлана Грујић
 • Дубравка Буркерт
 • Добро Марић

Стручно веће информатике и технике:

 • Александра Белегишан  председник
 • Јелена Петров
 • Александра Колак
 • Ана Радишић
 • Миливој Јелин

Стручно веће за физичко васпитање

 • Гордана Буљин  председник
 • Дејан Куља
 • Слободан Мазалица

Стручно веће за верску наставу и грађанско васпитање:

 • Предраг Хрубик  председник
 • Далиборка Рис
 • Жељан Субић
 • Фрањо Лулић

Стручно веће првог разреда:

 • Дејана Станковић- председник
 • Анђелка Болманац
 • Оливера Хорват
 • Бранислав Бркић
 • Татјана Рудан

Стручно веће другог разреда:

 • Александар Николин  председник
 • Јелена Бојовић
 • Ружица Деспотовић
 • Вјера Гавранић
 • Слађана Петровић Бошњак

Стручно веће трећег разреда:

 • Биљана Трнинић  председник
 • Љубица Стојков
 • Наташа Вучан
 • Светлана Лозанов
 • Оливера Топар

Стручно веће четвртог разреда:

 • Љубица Сткојков  председник
 • Зорица Никић
 • Снежана Рошуљ
 • Оливера Момиров
 • Мирослава Цветковић

Стручно веће петог разреда:

 • Гордана Буљин– председник
 • Милена Субић
 • Бранислава Костић
 • Светрлана Грујић
 • Александра Белегишан

Стручно веће шестог разреда:

 • Александра Колак– председник
 • Мирјана Радишић
 • Ана Радишић
 • Наташа Живанчев

Стручно веће седмог разреда:

 • Ивана Бајагић Станојковић– председник
 • Весна Пејин
 • Јелена Влашки-Радосављев
 • Јасна Бењоцки
 • Јасмина Пешић-Петаков

Стручно веће осмог разреда:

 • Сава Поповић  председник
 • Гордана Шаркић
 • Горан Драшковић
 • Далиборка Рис

Актив за развој школског програма:

 1. Јасна Бењоцки, наставник математике  председник;
 2. Иван Ковачевић, наставник музичке културе;
 3. Дејана Станковић, наставник разредне наставе;
 4. Оливера Момиров, наставник разредне наставе;
 5. Mирослава Цветкпвић, наставник разредне наставе;
 6. Далиборка Рис, стручни сарадник – психплпг;
 7. ОливераТопар, наставник разредне наставе;
 8. Наташа Живанчев, наставника српског језика.

Актив за развојно планирање:

 1. Жељан Субић, наставник верске наставе  координатор тима;
 2. Слађана Петровић – Бошоак, наставник разредне наставе;
 3. Ружица Десоптовић, наставник разредне наставе;
 4. Оливера Боздић, наставник биплпгије;
 5. Зорица Никић, наставник разредне наставе;
 6. Зоран Боздић, наставник енглескпг језика;
 7. Јелена Ћурувија, наставник енглескпг језика;
 8. Снежана Радић, стручни сарадник – педагпг;
 9. МиливојЈелин, наставник математике;
 10. Мирјана Јовановић- представник савета родитеља;
 11. Вукашин Блажевић – представник Ученичког парламента;
 12. Велиборка Савичић – представник јединице локалне самоуправе

Тим за инклузивно образовање:

 1. Мирјана Радишић, наставник математике и координатор Тима;
 2. Далиборка Рис, психолог;
 3. Анђелка Болманац, професор разредне наставе;
 4. Светлана Лозанов, професор разредне наставе;
 5. Бранислав Бркић, професор разредне наставе;
 6. Слађана Петровић Бошњак,професор разредне наставе;
 7. Наташа Живанчев, професор српског језика;
 8. Снежана Радић, педагог.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 1. Далиборка Рис, психолог, координатор тима;
 2. Петар Којић, директор школе;
 3. Надежда Стојановић, секретар школе;
 4. Зорица Никић, наставник разредне наставе;
 5. Гордана Буљин, наставник физичког васпитања;
 6. Гордана Шаркић, наставник географије;
 7. Светлана Ђурђевић, наставник ликовне културе;
 8. Ана Радишић, наставник физике;
 9. Јасминка Бакић, наставник енглеског језика;
 10. Владимир Ждрња, представник Савета родитеља;
 11. Владимир Селена, представник ученика и
 12. Милан Никић, представник ЈЛС и Центра за соц. рад.

 Тим за професионалну орјентацију:   

 1. Јелена Влашки Радосављев, наставник српскпг језика – координатор тима;
 2. Гпрдана Шаркић, наставник географије;
 3. Далиборка Рис, стручни сарадник – психолог;
 4. Светлана Ђурђевић, наставник ликовне културе;
 5. Снежана Радић, педагог;
 6. Јелена Петрпв, наставник информатике и рачунарства;
 7. Чила Варга, наставник мађарског језика.

Тим за стручно усавршавање:

 1. Вјера Гавранић, наставник разредне наставе  координатор тима;
 2. Снежана  Рошуљ, наставник разредне наставе;
 3. Оливера Момиров, наставник разредне наставе;
 4. Гордана Шаркић, наставник гепграфије;
 5. Биљана Трнинић, наставник разредне наставе;
 6. Александар Николин, наставник разредне наставе;
 7. Бранислав Бркић, наставник разредне наставе.

Тим за уређење школског простора:

 1. Оливера Момиров, наставник разредне наставе  координатор тима;
 2. Наташа Вучан, наставник разредне наставе;
 3. Оливера Боздић, наставник билогије;
 4. Анђелка Болманац, наставник разредне наставе;
 5. Дејана Станковић, наставник разредне наставе;
 6. Зоран Боздић, наставник енглеског језика.

Тим за заштиту животне средине:

 1. Оливера Боздић, наставник биологије  координатор тима;
 2. Вјера Гавранић, наставник разредне наставе;
 3. Светлана Лозанпв, наставник разредне наставе;
 4. Гпрдана Шаркић, наставник географије;
 5. Јасмина Пешић Петакпв, наставник српског језика;
 6. Александра Колак, наставник математике;
 7. Љубица Стојков, наставник разредне наставе;
 8. Бранислава Костић, наставник биологије;
 9. Ивана Бајагић Станојковић, наставник хемије;
 10. Слађана Петровић Бошњак, Дечији савез.

Дечији савез: Слађана Петровић-Бошњак

 

Тим за самовредновање:

 1. Снежана Радић, педагог, координатор тима;
 2. Јелена Влашки Радосављев, професор српског језика;
 3. Гордана Буљин, професор физичког васпитања;
 4. Наташа Вучан, професор разредне наставе;
 5. Оливера Хорват, професор разредне наставе;
 6. Јелена Бојовић, наставник разредне наставе;
 7. Весна Балог, стручни сарадник библиотекар;
 8. Јасмина Костић, представник Савета родитеља;
 9. Владимир Рошул, представник Ученичког парламента;
 10. МиланНикић, представник локалне самоуправе.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

 1. Горан Драшковић, наставник историје – координатор тима;
 2. Иван Ковачевић, наставник музичке културе;
 3. Биљана Трнинић, наставник разредне наставе;
 4. Светлана Грујић, наставник музичке културе.

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 1. Милена Субић, наставник рускпг језика  кппрдинатпр тима;
 2. Зорица Никић, наставник разредне наставе;
 3. БраниславБрк ић, наставник разредне наставе;
 4. Момир Кузмић, наставник рускпг језика;
 5. Јасна Бењоцки, наставник математике;
 6. Анђелка Болманац, наставник разредне наставе
 7. Андреа Лајко, представник општине Тител.

Педагошки колегијум:

 • Директор,
 • Помоћник директора,
 • Педагог,
 • Психолог
 • Председник Стручног већа за први разред
 • Председник Стручног веће за други разред
 • Председник Стручног већа за трећи разред
 • Председник Стручног већа за четврти разред
 • Председник Стручног већа за пети разред
 • Председник Стручног већа за шести разред
 • Председник Стручног већа за седми разред
 • Председник Стручног већа за осми разред
 • Председник Стручног већа за српски језик
 • Председник Стручног већа за стране језике
 • Председник Стручног већа за математику
 • Предесдник Стручног већа за природне науке
 • Председник Стручног већа за информатику и технику
 • Председник Стручног већа за фичко васпитање
 • Председник Стручног већа за музичку и ликопвну културу
 • Председник Стручног већа за историју и географију
 • Председник Стручног већа за грађанско васпитање и веронауку
 • Председник Актива за развојно планирање
 • Преседник Актива за развој школског програма
 • Координатор тима за инкузивно образовање и тима за самовредновање
 • Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Координатор тима за професионалну оријентацију
 • Координатор тима за уређење школског простора и тима за заштиту животне средине
 • Координатор тима за обезбеђење квалитета и развој установе
 • Координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Координатор тима за стручно усавршавање