ОБАВЕШТЕЊЕ

Издвајамо

СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

 • ТИТЕЛ / РАЗРЕДНА НАСТАВА / 26.12.2018.   СРЕДА 9:00 ЧАСОВА
 • ТИТЕЛ / ПРЕДМЕТНА НАСТАВА / 26.12.2018. СРЕДА 10:00  ЧАСОВА

 

Дневни ред:

 1. Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају I полугодишта;
 2. Реализација наставних и ваннаставних активности;
 3. Текућа питања

 

 • ИЗВЕШТАЈЕ: АКТИВА, ТИМОВА И СТРУЧНИХ ВЕЋА ПОСЛАТИ НА Е-МАИЛ ШКОЛЕ                                                                 РОК 21.12.2018. / ПЕТАК /

 

 

Иван Ковачевић, помоћник директора школе


СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
27.12.2018.  ЧЕТВРТАК 9:30 ЧАСОВА

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Верификација успеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта;
 3. Извештаји тимова у школи;
 4. Извештај стручног актива за развојно планирање и развој школског програма;
 5. Извештаји стручних већа.
 6. Текућа питања

 

 • ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА 27.12.2018. ГОДИНЕ ТИТЕЛ

11:00  ЧАСОВА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

11:15  ЧАСОВА РАЗРЕДНА НАСТАВА

 • ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА 27.12.2018. ГОДИНЕ
  ( ГОРЊА ШКОЛА, ЛОК, ВИЛОВО ГАРДИНОВЦИ )

12:00 ЧАСОВА РАЗРЕДНА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 • ДОПУНСКА НАСТАВА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ТЕРМИНУ ОД 24.12.2018. ГОДИНЕ ДО  28 12.2018. ГОДИНЕ У ДОГОВОРУ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА СА УЧЕНИЦИМА.

 

 

Иван Ковачевић, помоћник директора школе